Οι 15 κατηγορίες ανελαστικών Περιορισμών

 

Ανελαστικούς περιορισμούς ονομάζουμε τις σχέσεις μεταξύ των βασικών στοιχείων: τμήματα, καθηγητές, αναθέσεις κ.ά., που το πρόγραμμα πρέπει να ικανοποιεί απολύτως, σε όλες τις διεργασίες τους είτε είναι αυτόματες είτε είναι χειροκίνητες.

Στο Ωρολόγια Προγράμματα οι ανελαστικές αυτές σχέσεις κατηγοριοποιούνται σε 15 κατηγορίες που για να τις ξεχωρίζουμε εύκολα τις αριθμήσαμε.

 

F     Οι κατηγορίες περιορισμών από #1 έως και #11 και οι κατηγορίες περιορισμών από #14 έως και #17 είναι ανελαστικές.

 

Σημείωση

Πέραν των ανελαστικών περιορισμών διατίθενται και δύο κατηγορίες ελαστικών περιορισμών (θα τις ονομάζουμε προτιμήσεις):

η κατηγορία #12, που έχει σχέση με τις προτιμήσεις των καθηγητών και

η κατηγορία #13, που έχει σχέση με τη συνεχόμενη λειτουργία αναθέσεων και τα πολύωρα μαθήματα.

Οι ελαστικοί περιορισμοί, όπως υπονοεί και η ονομασία τους, δεν ικανοποιούνται απόλυτα, αν και μπορείτε (μερικούς από αυτούς) να τους ικανοποιήσετε σχεδόν απόλυτα.

 

Περιορισμοί δομής σχολείου

F     #11, μη συλλειτουργία τμημάτων

Απαγορεύουν σε δύο τμήματα να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Καλύπτουν τις περιπτώσεις διαχωρισμού των μαθητών (σπάσιμο τμημάτων, κατευθύνσεις, επιλογές, επίπεδα κ.λπ.).

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #5, συνδιδασκαλίες αναθέσεων

Επιβάλλουν σε ομάδες αναθέσεων να λειτουργούν ταυτόχρονα.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #1, ώρες λειτουργίας των τμημάτων

Απαγορεύουν τη λειτουργία τμημάτων σε συγκεκριμένες ώρες.

Με τους περιορισμούς αυτούς μπορείτε να δημιουργήσετε ζώνες ωρών λειτουργίας τμημάτων.

Σε ποιο ελεύθερα προγράμματα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλισθεί ότι δεν δημιουργούνται κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο και μέσα στο χώρο δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος.

 

Άλλοι περιορισμοί σε ώρες διαθεσιμότητας /λειτουργίας

F     #2, στις ώρες διαθεσιμότητας των καθηγητών

Απαγορεύουν τη διαθεσιμότητα καθηγητών για διδασκαλία σε συγκεκριμένες ώρες.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο και μέσα στο χώρο δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος.

 

F     #3, στις ώρες λειτουργίας αναθέσεων

Απαγορεύουν τη λειτουργία μιας ανάθεσης σε συγκεκριμένες ώρες.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #4, στις ώρες διαθεσιμότητας των αιθουσών

Απαγορεύουν τη διαθεσιμότητα αιθουσών για διδασκαλία σε συγκεκριμένες ώρες.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο και μέσα στο χώρο δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος.

 

Άλλοι διμελείς περιορισμοί

F     #6, όχι την ίδια ώρα

Απαγορεύει σε δύο αναθέσεις να λειτουργούν την ίδια ώρα.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #7, όχι την ίδια ημέρα

Απαγορεύει σε δύο αναθέσεις να λειτουργούν την ίδια ημέρα.

Χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις σπασμένων μαθημάτων ώστε να μην τοποθετούνται πολλές ώρες από το ίδιο μάθημα την ίδια ημέρα.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #8, κενό ή συμμετοχή καθηγητή σε ανάθεση

Απαγορεύει τη διδασκαλία για ένα καθηγητή την ώρα που λειτουργεί μια ανάθεση άλλου καθηγητή.

Απαιτείται διευκρίνιση για το αν αυτή η απαγόρευση οφείλετε στο ότι ο καθηγητής συμμετέχει στην ανάθεση ή στο ότι για κάποιο λόγο πρέπει να έχει κενό τότε.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #9, συμπληρωματικό ωράριο καθηγητών

Απαγορεύει τη διδασκαλία για ένα καθηγητή τη στιγμή που διδάσκει άλλος καθηγητής.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #10, κενό τμήματος σε ανάθεση

Απαγορεύει τη λειτουργία ενός τμήματος τη στιγμή που λειτουργεί μια ανάθεση.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #17, όχι σε τάξη αμέσως μετά από τάξη

Απαγορεύει στους καθηγητές τη διδασκαλία σε τάξη αμέσως μετά από διδασκαλία σε άλλη τάξη και απαγορεύει τη χρήση μιας αίθουσας από μια τάξη αν αμέσως την προηγούμενη ώρα την αίθουσα τη χρησιμοποιούσε άλλη τάξη.

Χρειάζεται σε συστεγαζόμενα σχολεία με διαφορετικά κουδούνια που χρησιμοποιούν ίδιους καθηγητές και αίθουσες.

Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

Περιορισμοί στη χρήση αιθουσών

F     #14, χρήση αιθουσών από τμήματα

Απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων αιθουσών από τμήματα. Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #15, χρήση αιθουσών από καθηγητές

Απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων αιθουσών από καθηγητές. Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

F     #16, χρήση αιθουσών από αναθέσεις

Απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων αιθουσών από αναθέσεις. Ορίζονται σε αντίστοιχο παράθυρο.

 

 

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση περιορισμών

Οι κατηγορίες περιορισμών μπορεί να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται.

Κατά των ορισμό στοιχείων ή περιορισμών στα παράθυρα διαχείρισης στοιχείων και περιορισμών, όλοι οι περιορισμοί θεωρούνται ενεργοποιημένοι.

Μια απενεργοποιημένη κατηγορία περιορισμών αγνοείται παντελώς στους χώρους δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος. Αν θέλετε να αγνοείται μόνο ένα μέρος μιας κατηγορίας τότε το μέρος αυτό πρέπει να το διαγράψετε.

Κατά την είσοδό σας στο χώρο δημιουργίας του ωρολογίου προγράμματος, οι έλεγχοι θα σας προειδοποιήσουν στην περίπτωση που ενώ ορίσατε κάποιους περιορισμούς, ξεχάσατε να τους ενεργοποιήσετε.